Privacy statement (GDPR)

Privacy statement (GDPR)

Met dit privacy statement informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens? In dit privacy statement beschrijft Mercado Medic Nederland B.V. hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat.

Wat is een persoonsgegeven? Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Mercado Medic Nederland beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken. Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt. Alleen deze persoonsgegevens worden gekoppeld aan een door ons geleverd product.

Verwerking van gegevens van personen jonger dan 18 zal alleen gebeuren i.v.m. het eventueel afleveren op scholen en met toestemming van ouders.

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens. Mercado Medic Nederland B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke, dealers, servicepartners. [grondslag: 2, 5].
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van dealers of servicepartners, het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren [grondslag: 5].
 • Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma [grondslag: 1 of 5].
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].
 • Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in deze apps [grondslag: 1, 2 of 5].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].

Mercado Medic Nederland deelt jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement:

 • Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];
 • Als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];
 • Voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie) [grondslag: 5].

Hoe lang wij gegevens bewaren. Gegevens blijven in ons systeem staan gezien de levensduur van het product meer dan 10 jaar bedraagt. De MDR (European Medical Device) verplicht ons de gegevens te bewaren zolang het product wordt gebruikt.

Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken. Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via de klantenservice.

Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • Het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht op beperking van de jou betreffende verwerking;
 • Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;

Beveiliging en bescherming van gegevens
Mercado Medic Nederland past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Mercado Medic Nederland heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

Contact. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun je contact opnemen met:

Mercado Medic Nederland

Nobelweg 22
3899BN Zeewolde
Tel. +31 (0) 365219995
admin@mercado-medic.nl

Hieronder volgt de Instruction for data processor agreement welke is opgesteld door ITS Nordic AB en verantwoordelijk voor onze data beveiliging.