Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Inkoop-(verder te noemen: “de Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle inkoopaanvragen, alsmede op alle overeenkomsten die MERCADO MEDIC, waarmee bedoeld de besloten vennootschappen Mercado Medic Nederland B.V. (gevestigd te Zeewolde, ingeschreven bij de K.v.K. onder nr. 05061347) en Mercado Medic Export B.V. (gevestigd te Nijkerk, ingeschreven bij de K.v.K. onder nr. 39078032), sluit om goederen en/of diensten in te kopen.
1.2. Orders en daarmee verband houdende overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarvan zijn voor MERCADO MEDIC slechts bindend, indien zij schriftelijk door haar zijn geplaatst of bevestigd. Uitvoering van genoemde orders en overeenkomsten zal uitsluitend en alleen plaatsvinden op basis van deze “Algemene Inkoopvoorwaarden”.

2. Prijzen

Alle in een Overeenkomst genoemde prijzen zijn bindend, exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de leveringscondities DDP, Delivery Duty Paid, Incoterms 2010, op de overeengekomen plaats van levering, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Levertijd

De leverancier is verplicht de order binnen de overeengekomen termijn(en) uit te voeren. Alle overeengekomen termijnen gelden als fatale termijnen. Indien de order geheel of gedeeltelijk vervroegd wordt uitgevoerd, waartoe voorafgaande schriftelijke goedkeuring is vereist, zal de betaling evenwel plaatsvinden alsof de oorspronkelijk overeengekomen termijn(en) werd(en) aangehouden.

4. Levering

De leverancier garandeert, dat alle geleverde zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor zij zijn bestemd, indien deze bestemming is medegedeeld of hem anderzijds redelijkerwijze bekend kan zijn, alsmede dat zij conform de overeengekomen specificaties en goedgekeurde monsters zijn, voorts, dat de zaken met goed vakmanschap vervaardigd, van goede kwaliteit en vrij van fabricage en materiaalfouten zijn en dat de zaken en hun werking voldoen aan dwingende voorschriften zoals o.a. met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieuhygiëne, geldend in het land waarvoor de zaken bestemd zijn, indien deze bestemming hem is meegedeeld of hem anderszins redelijkerwijze bekend kan zijn.

5. Inspectie en keuring

5.1 MERCADO MEDIC is bevoegd om zaken bestemd voor de levering aan haar, in het bedrijf van de leverancier en/of van zijn toeleverancier, te keuren. De keuring zelf houdt nog geen levering, afname of acceptatie van die zaken in. De zaken blijven voor rekening en risico van de leverancier tot aan het tijdstip waarop krachtens de overeengekomen leveringsconditie het risico op MERCADO MEDIC is overgegaan.
5.2 MERCADO MEDIC is bevoegd om de geleverde zaken na aankomst op de uiteindelijke plaats van bestemming, binnen een redelijke periode na ontvangst te keuren op grond van de overeengekomen vereisten, in het bijzonder die bedoeld onder artikel 4 van de Voorwaarden. In geval van tekortkomingen, die MERCADO MEDIC bij een nauwgezet uitgevoerde keuring redelijkerwijze niet heeft kunnen vaststellen of zou hebben kunnen vaststellen, is MERCADO MEDIC bevoegd om, ook na het verstrijken van de eerder genoemde redelijke periode, tot afkeuring met inachtneming van het hierna gestelde over te gaan.
5.3 In geval van afkeuring zal MERCADO MEDIC de leverancier daarvan zo spoedig mogelijk, onder opgaaf van redenen, schriftelijk in kennis stellen. Afgekeurde zaken worden naar keuze van MERCADO MEDIC ofwel aan de leverancier teruggezonden, ofwel gehouden totdat de leverancier nadere instructies ter zake aan MERCADO MEDIC heeft doen toekomen. Afgekeurde zaken komen voor risico van de leverancier vanaf het moment van verzending van de eerder genoemde mededeling aan de leverancier. De eigendom van de afgekeurde zaken zal weer bij de leverancier berusten vanaf de datum van eerder genoemde mededeling. Tevens zal de leverancier MERCADO MEDIC op haar eerste verzoek alle reeds betaalde bedragen betreffende die afgekeurde zaken c.q. werkzaamheden/diensten geheel en onmiddellijk terugbetalen.

6. Facturering en betaling

6.1 Leverancier dient op facturen het opgegeven ordernummer, artikelnummer(s) , aantallen, juiste omschrijving(en) en de overeengekomen prijs van het artikel te vermelden. Facturen die niet aan deze vereisten voldoen, worden door MERCADO MEDIC aan de Leverancier geretourneerd met het verzoek om aanvulling van de ontbrekende gegevens.
6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt betaling na uitvoering van de order en ontvangst van de factuur tegen de overeengekomen betalingsvoorwaarden, tenzij tegen de wijze van uitvoering van de order bezwaar is gemaakt. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen einde maand na ontvangst en goedkeuring van de betreffende rekening. Betaling houdt niet in afstand van enig onzer rechten.
6.3 MERCADO MEDIC is bevoegd de bedragen die zij aan de leverancier verschuldigd is te verrekenen met bedragen welke MERCADO MEDIC (en/of andere tot hetzelfde concern als wij behorende vennootschappen) te vorderen heeft van de leverancier (en/of van andere tot hetzelfde concern als de leverancier behorende vennootschappen). Indien in geval van verrekening bedragen in verschillende valuta luiden, zal MERCADO MEDIC bepalen in welke van die valuta de compensatie zal plaatsvinden. Omrekening zal geschieden tegen de officiële koers geldig op de dag waarop betaling volgens de desbetreffende facturen verschuldigd is.

7. Eigendom productiegereedschap

7.1 Alle matrijzen, mallen, vormen, stempels, kalibers, modellen, tekeningen en andere zaken en gegevens (‘Productiegereedschap’) die door de leverancier voor de uitvoering van MERCADO MEDIC orders zijn aangeschaft en/of vervaardigd, zijn eigendom van MERCADO MEDIC. De leverancier houdt het ‘Productiegereedschap’ als bruiklener onder zich. Een schriftelijke verklaring dient hiervoor door de leverancier te worden getekend bij opdracht.
7.2 Alle materialen en onderdelen welke MERCADO MEDIC ter uitvoering van orders aan de leverancier ter beschikking stelt, blijven onder alle omstandigheden eigendom van MERCADO MEDIC. De leverancier houdt deze materialen en onderdelen in bruikleen onder zich.
7.3 MERCADO MEDIC houdt zich te allen tijde en onder alle omstandigheden, het recht voor om deze eigendommen (artikel 7.1 en 7.2) – onverschillig of deze reeds door de leverancier zijn bewerkt c.q. gebruikt – tegen vergoeding van de eventueel door MERCADO MEDIC verschuldigde bewerkingskosten terug te nemen. De leverancier dient deze eigendommen afzonderlijk op te slaan en duidelijk als eigendom van MERCADO MEDIC te kenmerken. Derden, die zich op deze artikelen willen verhalen, dient hij op het eigendomsrecht van MERCADO MEDIC te wijzen en hij zal MERCADO MEDIC onverwijld van zodanige eventualiteit op de hoogte stellen.
7.4 De leverancier zal het MERCADO MEDIC-‘Productiegereedschap’, materialen en onderdelen gebruiken noch toelaten dat deze door of voor derden worden gebruikt, met enig ander doel dan de uitvoering van MERCADO MEDIC order(s).
7.5 Indien krachtens onze order zaken voorzien dienen te worden van één of meer merken welke MERCADO MEDIC toebehoren of welke MERCADO MEDIC gerechtigd is toe te passen of te doen aanpassen dan zal de leverancier noch impliciet noch op enige andere wijze te eniger tijd enige aanspraak maken op dat (die) merk(en) of op enige gelijksoortig of aanverwant merk. Slechts aldus door ons bestelde zaken mogen door de leverancier van dat (die) merk(en) worden voorzien. De leverancier zal zich houden aan onze aanwijzingen met betrekking tot afmetingen, plaatsing en andere aspecten verband houdende met bedoeld(e) merk(en).

8. Geheimhouding

De leverancier zal alle van MERCADO MEDIC ontvangen mondelinge en schriftelijke gegevens en informatie uitsluitend aanwenden ter uitvoering van geplaatste orders. Deze gegevens en informatie blijven eigendom van MERCADO MEDIC en zullen, voor zover in schriftelijke vorm, op verzoek onmiddellijk aan MERCADO MEDIC worden teruggezonden, evenals alle kopieën daarvan. De leverancier is tot absolute geheimhouding van deze gegevens en informatie verplicht en hij zal noch daarnaar noch naar het feit dat hij aan MERCADO MEDIC levert of geleverd heeft in publicaties, advertenties en anderszins in mondelinge of schriftelijke vorm verwijzen, tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van MERCADO MEDIC.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien de leverancier niet – of niet tijdig – de prestatie levert die met hem is overeengekomen, is de leverancier van rechtswege in verzuim en aansprakelijk voor alle daaruit voor MERCADO MEDIC geleden en nog te lijden schade en heeft MERCADO MEDIC naar haar keuze het recht om: a. de leverancier in de gelegenheid te stellen om alsnog, binnen een door MERCADO MEDIC te bepalen termijn, aan zijn verplichtingen te voldoen, of b. de order naar keuze van MERCADO MEDIC geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring; tot een dergelijke annulering is MERCADO MEDIC eveneens gerechtigd indien de leverancier niet binnen de onder a. door MERCADO MEDIC te bepalen termijn alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.
9.2 De onder lid 1 beschreven keuze van MERCADO MEDIC is onverminderd het recht van MERCADO MEDIC op vergoeding van alle schaden, kosten en boetes, die direct of indirect voortvloeien uit, dan wel samenhangen met, de niet-nakomen van de overeenkomst door de leverancier.
9.3 De leverancier zal zich ter zake zijn aansprakelijkheid op grond van wet en/of overeenkomst jegens MERCADO MEDIC voldoende verzekeren en verzekerd houden voor alle risico’s voortkomend uit dit contract. De leverancier zal op verzoek van MERCADO MEDIC onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en bewijzen van premiebetaling overleggen.
9.4 Indien MERCADO MEDIC de leverancier niet aan zijn verplichtingen houdt, zal zulks niet geacht worden te betekenen dat MERCADO MEDIC afstand doet van haar rechten en zij behoudt zich het recht voor om, binnen redelijke termijn, alsnog naleving van die verplichtingen te verlangen.

10. Overdracht / uitbesteding

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de leverancier geacht geen orders c.q. opdrachten van MERCADO MEDIC geheel noch gedeeltelijk, bij en/of door derden te laten produceren/uitvoeren.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle orders en daarmee houdende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit orders en daarmee verband houdende overeenkomsten zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Rechtbank Midden-Nederland, onverminderd het recht op hoger beroep en cassatie.
11.2 Het VN Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (veelal aangeduid als Het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

12. Ten Principles

Alle MERCADO MEDIC leveranciers worden geacht zich te houden aan de “Ten Principles” zoals vastgelegd in het United Nations Global Compact, betreffende mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie.